האתר donate.ruach-nashit.org.il (להלן: "האתר") הינו אתר ברשת האינטרנט, לגיוס המונים ותרומות והינו בבעלותה של רוח נשית (ע"ר) (להלן: "העמותה").

מובהר כי האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד. כל מי שגולש באתר ומשתתף בפעילות המוצעת באמצעות האתר מצהיר ומתחייב כי קרא את התקנון להלן ומסכים להוראותיו. עצם השימוש באתר ו/או פעילות בו ו/או צפייה בתכנים באתר, מהווה הסכמה מצדך: (1) לתנאי שימוש אלה והצהרה כי לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה נגד העמותה, נושאי משרות העמותה, שלוחיה ו/או כל מי מטעמה, למעט טענות הקשורות בהפרת התחייבויות העמותה על פי תנאי השימוש; (2) למדיניות הפרטיות של העמותה, כמפורט באתר; העמותה שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 1. כללי

האתר מספק שירות מקוון (ONLINE) ברשת האינטרנט .

 • האתר משמש כפלטפורמה באמצעותה יכולה העמותה להציג פרויקט לקהל התורמים הפוטנציאלים, והתורמים מצדם יכולים לבחור בפרויקט או מטרה שמציעה העמותה.
 • בנוסף, יכולה העמותה לבצע במסגרת האתר מכירת תשורות (תשורות – מדרגות התרומה באתר) שונות בשיטת המכירה הקבוצתית, תשורות אשר באחריות העמותה לספק לתורמים במקרה והעסקה יצאה לפועל.
 • בשימושך באתר הנך מאשר בזאת כי הנך בעל כשרות משפטית להתקשר בהסכם זה ובגיל 18 לפחות.
 1. משתמש הקצה
  • משתמש הקצה הינו כל אדם שבוחר לעשות שימוש ו/או לבקר באתר, בין אם הוא תורם או מבקר באתר (להלן: "משתמש הקצה").
  • יובהר כי זכותו של משתמש הקצה לשימוש באתר הינה אישית ובלתי ניתנת להעברה לצד שלישי.
  • משתמש הקצה מכיר בכך שהשימוש באינטרנט כרוך לעיתים בהפרעות, שאינן בשליטת העמותה וכי העמותה אינה ו/או לא תהיה אחראית לשיבושים ו/או אובדן מידע. כמו כן, ייתכן והאתר יהיה לא זמין מעת לעת מסיבות שונות, לרבות בשל תחזוקתו השוטפת ו/או בשל נסיבות התלויות ו/או בלתי תלויות בעמותה. בנוסף, יתכן שהגישה לאתר תופרע, תושעה ו/או תופסק, באופן זמני או לצמיתות. משתמש הקצה פוטר את העמותה מכל נזק ו/או תשלום ו/או הפסד שעלול להיגרם ו/או ייגרם לו עקב האמור לעיל.
  • העמותה תהא רשאית, בכל עת, לשנות ו/או להפסיק כל מאפיין ו/או תכונה ו/או שימוש של האתר, לרבות תוכן, שעות פעילות וציוד הנדרש לצורך גישה ושימוש באתר. העמותה רשאית להפסיק פרסומו של כל מידע ו/או שירות ו/או מוצר, רשאית לשנות או להפסיק כל שיטת העברת מידע ורשאית לשנות את מהירויות העברת המידע או כל מאפיין אותות ו/או מאפיין שידור אחרים.
 1. רישום לאתר
  • בעת הרישום לאתר יהיה עליך להזין טופס רישום הכולל את הפרטים הבאים שלך: שם פרטי, שם משפחה, דואר אלקטרוני, כתובת ופרטים נוספים.
  • בעת רכישת מוצר ו/או שרות ו/או ביצוע תרומה במסגרת פרויקט של העמותה עליך להזין פרטים נוספים הכוללים: טלפון, כתובת, מספר תעודת זהות ופרטי כרטיס אשראי.
  • בעצם הזנת הפרטים האמורים הנך מצהיר כי אלו הפרטים שלך וכי הם נכונים, מדויקים ומלאים ושכרטיס האשראי, הדואר האלקטרוני וקו הטלפון הינם שלך/בבעלותך. במידה והזמנה תבוצע ללא הפרטים המלאים שלך, העמותה תהיה רשאית לבטל את ההזמנה. על פי חוק אינך חייב למסור את הפרטים בטופס הרישום ומסירתם תלויה ברצונך בלבד. עם זאת, אם לא מסרת את כל הפרטים המבוקשים לא תוכל להשתתף ברכישה ו/או לבצע תרומה.
  • למידע נוסף על איסוף מידע אישי בדבר משתמש הקצה, על ידי העמותה, יש לעיין במדיניות הפרטיות של העמותה.
  • לעמותה שמורה הזכות לבטל את השתתפותך/רכישתך/תרומתך מכל סיבה שהיא בכל עת ומבלי שתידרש לכל נימוק, לרבות בשל הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים.
  • הגשת פרטים כוזבים ביודעין הינה עבירה פלילית עפ״י חוק. העמותה תהיה רשאית לנקוט בצעדים משפטיים כנגד מגישי פרטים כוזבים כולל תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לעמותה ו/או מי מטעמם עקב שיבוש הליכי המכירה ו/או התרומה באתר.
  • מועד קבלת ההצעה שלך ו/או התרומה שלך כפי שנרשם במחשבי העמותה הוא המועד הקובע לכל דבר ורישומו במחשבי העמותה ישמש ראיה מכרעת בעניין זה.
  • למען הסר ספק מובהר בזאת כי תנאי מוקדם לתוקף רכישתך ו/או תרומתך הוא אישור חברת כרטיסי האשראי הן לעסקה והן לגבייה.
 1. ציוד
  • משתמש הקצה יהיה אחראי לקבלת ולאחזקת טלפון, קו תקשורת, מחשב, חומרה וכל ציוד אחר הנדרש (להלן: "הציוד") ככל שנדרש, על מנת לקבל גישה ולעשות שימוש באתר ולכל העלויות הכרוכות בכך.
  • העמותה לא תהיה אחראית לכל הנזקים לציוד ו/או לתוכנה ו/או למידע של משתמש הקצה כתוצאה משימוש באתר.
 1. כללי התנהגות למשתמש הקצה
  • האתר הינו קניינה הבלעדי של העמותה. כל פעילות באתר תהא בהתאם לתנאי השימוש ולמטרה חוקית בלבד.
  • משתמש הקצה לא יפרסם או ישדר דרך האתר כל חומר, אשר מפר בכל דרך שהיא זכויותיהם של אחרים, לרבות זכויות קניין רוחני או מסחרי או כל חומר לא-חוקי, מאיים, פוגעני, מטעה, מעליב, משמיץ, דוחה, חודר/מפר פרטיות, וולגרי, גס, מגונה או באופן אחר מעורר התנגדות, מעודד התנהגות פלילית, מקים עוולה אזרחית, בניגוד לצו האוסר פרסומו ו/או שמפר בדרך אחרת כל חוק ו/או דין ו/או אשר מכיל דבר פרסום או שידול בקשר למוצרים או שירותים כלשהם, זאת ללא הסכמתה המפורשת של העמותה בכתב ומראש. הפרה של ההתחייבות כאמור תהיה על אחריותו הבלעדית של משתמש הקצה.
  • משתמש קצה לא ישנה כל חלק באתר ללא הסכמה מראש ובכתב של העמותה; לא ישלח כל חומר פרסומי (למעט חומר פרסומי שאושר מראש ובכתב על ידי העמותה), דואר זבל, מכתבי שרשרת וכדומה; לא יעלה לאתר תוכן המכיל וירוסים או כל קוד, תוכנה או קבצים בעלי פוטנציאל טכני פוגעני. הפרה של ההתחייבות כאמור תהיה על אחריותו הבלעדית של משתמש הקצה.
  • כל התנהגות מצד משתמש קצה אשר, לפי שיקול דעתה הבלעדי של העמותה, מגביל ו/או מונע ו/או מפריע ו/או מהווה או עלול להוות פגיעה למשתמש קצה כלשהו מלהשתמש וליהנות מהאתר הינה אסורה.
 1. מימון/גיוס קמפיינים באתר
  • העמותה יכולה להעלות באתר קמפיין במסגרתו היא מציעה לתורמים מוצר/שירות/מטרה למימון. במסגרת הקמפיין מפרסמת העמותה את המוצרים/השירותים/המטרות המוצעים על ידה במסגרת הקמפיין ואת תנאי הקמפיין.
  • לצד כל מוצר/שירות המופיע באתר, מופיע תיאור קצר ותמציתי של המוצר/שירות/מטרה, כפי שתואר על ידי העמותה. מחירו של המוצר או השירות, הינו המחיר כפי שמוצע על ידי העמותה. מחירים אלה אינם משקפים בהכרח את המחיר הנמוך ביותר בשוק, ובאחריות משתמש הקצה לבדוק ולערוך השוואת מחירים.
  • העמותה שומרת לעצמה את הזכות לבטל קמפיין/מימון המונים/גיוס תרומות כלשהו ו/או תשורה ספציפית המוצעת בקמפיין/מימון המונים/גיוס תרומות בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בין השאר, באם יתברר לה שחלה טעות אנוש או טעות טכנית בהצגת פרטי המוצר, מחירו, תנאי התשלום וכדומה. במקרה שכזה תישלח לתומכים הרלוונטיים הודעה מתאימה לכתובת הדואר האלקטרוני שמסרו בעת רישומם לאתר.
  • העמותה לא תישא באחריות לקבלת הודעת הביטול בכתובת הדואר האלקטרוני של משתמש הקצה, במקרה שכתובת הדואר האלקטרוני שמסר משתמש הקצה בעת רישומו שגויה או במקרה של תקלה טכנית או בעיה אחרת.
 1. תוכן משתמשי קצה וצדדים שלישיים
  • כל תוכן של משתמשי הקצה ו/או צד שלישי המופיע באתר, לרבות דעות, המלצות, עצות, הצהרות, שירותים וכן כל מידע אחר או תוכן אחר המבוטא או מונגש על ידי משתמשי הקצה ו/או צדדים שלישיים, לרבות על ידי ספקי תוכן או מידע וכן על ידי כל משתמש קצה (להלן: "תוכן צד שלישי"), נעשה על ידם ועל אחריותם הבלעדית ולא על ידי העמותה, ולעמותה לא תהיה כל אחריות בקשר לכך.
  • העמותה לא נותנת חסות ולא אחראית לדיוק, לנכונות, לשלמות ולשימושיות של כל תוכן צד שלישי. בשום נסיבות, העמותה לא תהיה אחראית וכן לא תחויב בגין כל נזק ו/או הפסד שנגרמו בשל הסתמכות משתמש קצה על מידע שהושג דרך האתר. זוהי אחריותו של משתמש הקצה להעריך את הדיוק, הנכונות, המהימנות, השלמות ו/או השימושיות של כל תוכן צד שלישי הקיים באתר.
  • ייתכן והאתר יכיל קישורים לאתר אינטרנט של צדדים שלישיים. קישורים אלו ניתנים לנוחות משתמש הקצה בלבד ואינם מעידים על מתן חסות של העמותה לתכנים הנמצאים באתרי אינטרנט אלו. העמותה אינה אחריות לכל מצג ו/או תוכן, של אותם אתרי אינטרנט אליהם קיים קישור באתר וכן אינה אחראית לדיוק, לנכונות, למהימנות, לשלמות ו/או לשימושיות של כל תוכן ומידע המופיע באתרי אינטרנט אשר קישור אליהם מופיע באתר.
  • משתמש הקצה מודע לכך שייתכן שביקור באתר אינטרנט שקישור אליו מופיע באתר יגרום לו לנזקים נוספים, לרבות וירוסים, רוגלות, וכל תוכנה זדונית אחרת. כניסת משתמש הקצה לאתר אינטרנט של צד שלישי דרך קישור המופיע באתר, תעשה על אחריותו האישית והבלעדית כאשר הוא מודע לכל הסיכונים הכרוכים בכך וכי כל אירוע שיתרחש כתוצאה מכניסתו זאת הינו באחריותו, והוא פוטר את העמותה מאחריות ו/או חבות כלשהי לרבות חובה בפיצוי ו/או שיפוי בגין כל נזק מכל סוג שהוא בין ישיר ו/או בין עקיף שייגרם ו/או עלול היה להיגרם כתוצאה משימוש או כתוצאה מהסתמכות על המידע המופיע באתרי האינטרנט שיגיע אליהם באמצעות הקישורים באתר.
 1. משלוח הודעות על ידי העמותה ו/או מי מטעמה למשמשי הקצה
  • העמותה חפצה לשלוח לך הודעות דואר אלקטרוני ו/או מסרון על מנת לעדכן אותך בהצעות המתפרסמות באתר מעת לעת, וזאת לכתובת הדואר האלקטרוני שמסרת לעמותה בעת פתיחת החשבון ו/או התשלום ו/או התרומה באתר. הנך מאשר בזאת לעמותה ו/או למי מטעמה לשלוח לך הודעות דואר אלקטרוני ו/או כאמור.
  • באם הנך חפץ להפסיק לקבל הודעות דואר אלקטרוני ו/או מסרון כאמור, הנך מוזמן לפנות משרד הראשי של העמותה בדואר האלקטרוני office@ruach-nashit.org.il ולבקש להסיר את שמך מרשימת התפוצה או להקליק על לינק/קישור/checkbox "הסרה מרשימת התפוצה" במייל או במסרון שקיבלת.
  • כמו כן, באישורך את תנאי שימוש אלה הנך מביע הסכמתך לכך שהעמותה ו/או מי מטעמה תהיה רשאית לפנות אליך מעת לעת בהצעות שיווקיות ופרסום פרויקטים באמצעות הדואר האלקטרוני ו/או מסרון כאמור לעיל.
 1. בקרה, פיקוח ומעקב
  • העמותה תהיה רשאית, אך לא חייבת, לבקר, לפקח ולעקוב אחר התוכן באתר בכל עת, לרבות בעמודי הבלוג ובפורומים, ככל שיהיו חלק מהאתר, ולקבוע האם השימוש באתר נעשה בהתאם להסכם זה ובהתאם לכל הכללים שיקבעו, ככל שיקבעו מעת לעת על ידי העמותה, לרבות בעקבות עדכוני חקיקה, רגולציה ו/או בקשה/הוראה של גוף מוסמך.
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית, אך לא חייבת, להסיר כל חומר, אשר העמותה סוברת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, המפר את תנאי הסכם זה או מעורר כל התנגדות.
 1. המוצרים/השירותים/התשורות המופיעים באתר
  • תמונות המוצרים ו/או תיאורם באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונה לבין המוצר/השירות הנמכר.
  • כמות המוצרים המוצעת למכירה מכל מוצר הינה גמישה ונתונה לשינוי לפי שיקול דעתה של העמותה בהתאם לביקוש או מכל סיבה שהיא. לפיכך, רשאית העמותה, אך אינה חייבת, להגדיל או להקטין את הכמות המוצעת במהלך המכירה.
 1. רכישת התשורה
  • הזכויות שמקנה כל תשורה יהיו כפופות לתנאי כל עסקה ולתנאי כל תשורה, כפי שיהיו מעת לעת וכפי שיופיעו בהצגת העסקה באתר במקומות השונים, כאשר בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התנאים המופיעים בהצגת העסקה באתר, תכריע העמותה בדבר התנאי שיגבר על פי שיקול דעתה הבלעדי, וקביעה זו תחייב את משתמש הקצה.
 1. תשלום
  • המחירים המוצגים בכל שיטות המכירה כוללים מע״מ על-פי הדין, אלא אם צוין אחרת במפורש.
  • קניה שאושרה מהווה קניה המחייבת בתשלום מלוא הסכום שהוצע בגינה על ידי העמותה.
  • חיוב הלקוח יתבצע על ידי חברת סליקה באינטרנט, וזאת באמצעות כרטיס אשראי מתאים שנמסר על ידי משתמש הקצה. בשורת החיוב יוצג השם רוח נשית. במקרה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את כל התחייבויותיך, תבוטל קנייתך, התשורה לא תסופק לך ותחויב בדמי ביטול כפי שמפורט בסעיף 6.6 לעיל. העמותה תוציא לך קבלה וחשבונית בגין כל עסקת חיוב.
  • העמותה תהא רשאית, שלא לקבל סוג ו/או סוגים מסוימים של כרטיסי חיוב בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומבלי שיהיה עליה להודיע על כך מראש.
 1. אספקת המוצרים ו/או שירותים
  • אספקת המוצרים/השירותים תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים בתנאי שימוש אלו ובעמוד המכירה של התשורה לגבי המוצר/שירות באתר.
  • אספקת המוצרים/השירותים תבוצע על ידי העמותה ובאחריותה בהתאם לתנאים המופיעים בתנאי שימוש אלו ובעמוד המכירה של התשורות לגבי המוצר/שירות באתר.
 1. ביטול עסקה על ידי משתמש הקצה
  • ביטול הזמנה במכירה כלשהי יעשה באמצעות פניה לכתובת הדוא"ל office@ruach-nashit.org.il ויכלול את פרטי המציע כולל מספר תעודת זהות ואת מלוא פרטי ההזמנה.
  • ההזמנה תבוטל בהתאם לקבוע בחוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן").
  • במקרים הבאים, לא תעמוד לזכותו של משתמש קצה זכות הביטול –
   • "טובין פסידים" כמשמעם בחוק הגנת הצרכן;
   • מוצר שהוא מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ״ה-1995; (להלן: "חוק המחשבים")
   • טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה; טובין הניתנים להעתקה שכפול והקלטה לאחר פתיחת אריזתם המקורית.
  • לעניין דמי ביטול ההזמנה, בכפוף לכך שלא נעשה שימוש בתשורה ובכפוף ליתר התנאים המפורטים בתנאי שימוש אלו, לאחר קבלת בקשת ביטול ההזמנה ואישור הבקשה כאמור, יושב לך הסכום ששולם על ידך בגין התשורה בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש"ח , לפי הנמוך; מובהר כי יחול חיוב מלא בגין המשלוח.
 1. ביטול עסקה על ידי העמותה
  • העמותה ו/או כל מי מטעמה שומרים לעצמם את הזכות להפסיק בכל עת, וללא סיבה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה (לפני או לאחר סגירתה), לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
   • אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.
   • אם אירעה תקלה טכנית אשר מנעה או עלולה הייתה למנוע הגשת הצעות למכירה מסוימת או לקבוצת מכירות.
   • במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת העמותה את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות מספקת בה.
   • במידה ותחול טעות בתום לב בהדפסה, בתיאור המוצר/השרות, בתנאי המכירה, ו/או במקרה של טעות בהזנת נתוני המכירה ו/או טעות בהזנת הנתונים של משתמש הקצה, רשאית התנועה לבטל את הרכישה הספציפית.
   • בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתנאי שימוש אלו.
   • העמותה רשאית לבטל את הזמנת משתמש הקצה, אם ההזמנה בוצעה ללא פרטיו המלאים/המדויקים של משתמש הקצה.
   • במידה וסך הכסף שלא נגבה מוריד את הסכום הנגבה ביותר מ-2% מיעד הגיוס המקורי.
 1. היעדר אחריות
  • משתמש הקצה מסכים בזאת מפורשות שהשימוש באתר הוא על אחריותו וסיכונו הבלעדי וכי לא יבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לעמותה בכל עניין הנובע משימושו באתר.
  • העמותה, הגופים המסונפים לה, עובדיהם, סוכניהם, צדדים שלישיים המספקים תוכן ובעלי רישיונות וכל מנהליהם, הדירקטורים וכל הבא מטעמם אינם מצהירים ו/או מתחייבים שהשימוש באתר יהיה נטול הפרעות ו/או חסר תקלות ו/או נטול טעויות ו/או יינתן כסדרו בלא הפסקות, כמו כן הם אינם ערבים לתוצאות שעלולות להיות מושגות משימוש באתר וכן אינם ערבים לדיוק, למהימנות או לתוכן של כל מידע, שירות או מוצר אשר הובטח כי יסופק באמצעות האתר.
  • העמותה לא תישא במישרין ו/או בעקיפין בכל אחריות כלשהי לכל מקרה שבו הצעתך בקמפיין למימון פרויקט ו/או תמיכתך בפרויקט ו/או תרומתך לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך לבצע כל פעולה באתר.
  • העמותה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתמשי הקצה באתר ו/או כל צד שלישי העושה שימוש באתר.
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל העמותה לא תהיה אחראית, בגין כל נזק לרבות נזק עתידי ו/או פוטנציאל אשר נגרם למשתמש הקצה ו/או לצדדים שלישיים עקב שימוש באתר.
 2. הגבלת אחריות
  • בשום מקרה, העמותה לא תישא באחריות ו/או חבות כלשהי בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או בכל הפסד הנובע ו/או קשור להוראות הסכם זה.
  • בשום מקרה לא תהא חבותה ואחריותה של העמותה, בשל הצעה למימון פרויקט ו/או בקשר אליו, לרבות קנייתם של מוצרים ו/או שירותים הנובעים בכך, גבוהה מהסך ששולם על ידי משתמש הקצה בגין אותה פעילות ו/או קמפיין.
 1. שיפוי ושחרור
  • משתמש הקצה מסכים בזאת לשפות ולפצות את העמותה ואת הגופים המסונפים לה ומנהליהם, הדירקטורים בהם, עובדיהם, סוכניהם ומי מטעמם בעקבות כל תביעה ו/או דרישה, לרבות אך לא רק בגין הוצאות ושכר טרחת עורכי דין, הנובעים או הקשורים לפעילותו שלא על פי תנאי שימוש אלה ו/או שלא כדין.
  • משתמש הקצה הנו האחראי הבלעדי לכל אינטראקציה עם משתמשים אחרים באתר.
 1. שינוי תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות
  • העמותה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, ובכלל זה להפסיק, להשעות ו/או לבטל, את תנאי השימוש ו/או את מדיניות הפרטיות, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי ואף ללא סיבה וכן ללא חובת נימוק וללא חובה למסור הודעה בנדון. שינויים אלו יכולים לכלול, בין השאר, הוספת עמלות ותשלומים נוספים.
  • במידה והעמותה תערוך שינויים משמעותיים בתנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות, העמותה תודיע על כך על ידי פרסום הודעה בדבר השינוי האמור באתר / אמצעי תקשורת אחרים.
  • כל שינוי משמעותי בתנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות יחול החל ממועד פרסום ההודעה באתר / אמצעי תקשורת אחרים, ובתנאי ששינויים אלו לא יחולו על שוברים שנרכשו לפני המועד הקובע לתחולת השינויים האמורים.
  • השינויים האמורים בתנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות, יחולו באופן מידי על כל משמשי האתר, וכל שימוש באתר על ידי משתמש קצה יחשב כהסכמה וקבלה של השינויים האמורים.
  • אנו ממליצים לך לקרוא מחדש, מעת לעת, את תנאי השינוי ומדיניות הפרטיות שלנו, כדי להיות מעודכן בשינויים בהם.
 1. קניין רוחני, זכויות יוצרים וסימני מסחר
  • האתר על כל מרכיביו הינו הקניין הבלעדי של העמותה או שנעשה בו שימוש תחת הרשאה מפורשת מבעל הזכויות. כל העתקה, הפצה, שידור, פרסום, יצירת קישור או שינוי בדרך אחרת של האתר מבלי הסכמה מוקדמת מפורשת בכתב מהעמותה, אסורה בהחלט. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות יוצרים, זכויות סימני מסחר או זכויות קניין רוחני אחרות, באופן שעלול להשית על משתמש הקצה עונשים ו/או קנסות פליליים ו/או אזרחיים והוא יהיה האחראי הבלעדי להפרות כאמור.
  • ״רוח נשית (ע"ר)״ וכן כל סימן מסחר אחר המופיע באתר, בין שמדובר בסימן מסחר המכיל מילים/אותיות בלבד ובין שמדובר בסימן מסחר מעוצב, הנו סימן מסחר של העמותה, מהווה חלק מקניינה וכל הזכויות בקשר לכך שמורות לה. כל סימני המסחר האחרים המופיעים באתר הנם קניינם של בעליהם החוקיים.
  • האתר מכיל חומר המוגן על פי דיני זכויות יוצרים, סימני מסחר ומידע קנייני אחר, לרבות טקסט, תוכנה, תמונות, וידאו, גרפיקה, מוזיקה צלילים ועוד. למשתמש הקצה אסור לשנות, לפרסם, לשדר ו/או להשתתף בהעברה או מכירה, ליצור עבודות נגזרות או לנצל את התוכן באתר בכל אופן אחר, בשלמותו או בחלקו. אלא אם נקבע אחרת במפורש על פי חוק, כל העתקה, הפצה, שידור, פרסום או ניצול מסחרי של חומר מהאתר, ללא אישור מפורש מהתנועה או מבעל הזכויות בו, הינו אסור. משתמש הקצה מכיר בכך שהוא אינו רוכש כל זכות מכל סוג באמצעות הורדה מהאתר ו/או הורדה מהודעות שקיבל מהעמותה (download) של החומר המוגן מהאתר. כל סימני המסחר של העמותה המופיעים באתר הינם בבעלות בלעדית ומלאה של העמותה.
  • משתמש הקצה לא יעלה לאתר (upload) יפרסם או יציג ו/או יעמיד קישור בדרך כלשהי באתר, חומר המוגן בזכויות יוצרים ו/או סימני מסחר ו/או זכויות קנייניות אחרות מבלי הרשאה מפורשת של בעלי הזכויות. משתמש הקצה יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק הנובע מהפרה של זכויות יוצרים, סימני מסחר, זכויות קנייניות אחרות וכל נזק אחר הקשור לכך לרבות נזק פוטנציאל ו/או עתידי.
  • על ידי הצגת חומר בפומבי באתר, משתמש הקצה מצהיר שהבעלים של חומר זה נתן לעמותה זכות ורישיון בלתי הדיר, לא בלעדי, לא מוגבל בזמן וללא תמורה, לעשות שימוש, לשכפל, להעתיק, לשנות, להתאים, לפרסם, לתרגם ולהפיץ את החומר האמור (כולו או חלקו) בכל העולם וכן לשלב חומר זה ביצירות אחרות בכל אופן, בכל מדיה ובכל טכנולוגיה הידועות כיום או שיהיו בעתיד, באופן המקסימלי הניתן לגבי כל זכות יוצרים הקיימת בחומר האמור.
  • משתמש הקצה מתיר גם לכל משתמש קצה אחר לגשת, לצפות, לאחסן, לשכפל ולהעתיק את החומר לשימוש האישי של אותו משתמש הקצה. משתמש הקצה מעניק לתנועה את הזכות לערוך, לשכפל, להעתיק, לפרסם ולהפיץ כל חומר שנעשה זמין באתר על ידו.
  • האמור בסעיף זה יחול לטובתה של העמותה וכן לטובת כל מי מטעמה, מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי של העמותה. כל זה למטרה יחידה שהינה לפרסם ולשווק את הפרויקטים ללא קבלת אישור מהיזמים, אין באמור בסעיף זה בכדי לפגוע בקניין הרוחני של היזמים.
  • על אף האמור לעיל, מרגע והעלה משתמש קצה חומר אל אתר העמותה ומתנהל בו פרויקט פעיל, הוא אינו מורשה להעביר חומרים אלו לידי אתרים אחרים העוסקים בגיוס הון מקהל. איסור חשיפת חומר לאתרי גיוס מקהל אחרים חל גם על כל התקשרות שנעשתה בין משתמש הקצה אל התנועה או כל מי מטעמה לרבות עצות, שיטות, וסודות מסחריים של העמותה הנוגעים לגיוס הון מקהל.
 1. פרטיות
  • משתמש הקצה מכיר בזאת שכל הדיונים, דירוגים, הערות, תגובות, שירות לוח המודעות, ו/או כל תשתיות הודעות והתכתובות באתר הם פומביים ואינם מהווים התכתבות פרטית, ולכן צדדים שלישיים רשאים לקרוא את התכתובות של משתמש הקצה מבלי ידיעתו.
  • העמותה אינה שולטת או נותנת חסות לתוכן, להודעות או למידע הנמצא בכל קהילה ו/או פורום ולכן לתנועה אין כל יד ורגל והיא נקייה מכל אחריות ו/או חבות הנוגעת לקהילות ואינה אחראית לשום תוצאה הנובעת מהשתתפות משתמש הקצה בקהילות.
  • כל מידע שמשתמש קצה מפרסם באתר, בין אם בעמודי התגובות, על לוחות המודעות בבלוגים, או בכל דרך אחרת, אינו מידע שחלה עליו סודיות כלשהי. על ידי פרסום הערות, הודעות ו/או מידע אחר באתר, משתמש הקצה מקנה לתנועה את זכות השימוש באותן הערות, הודעות ו/או מידע אחר לצורך קידום מכירות, פרסום, חקר שוק וכן לכל מטרה חוקית אחרת מבלי הגבלה של טריטוריה, זמן או כל הגבלה אחרת.
  • למידע נוסף בנוגע למדיניות הפרטיות באתר הנך מוזמן לעיין בדף מדיניות הפרטיות.
 1. הענקת רישיון
  • על ידי כל פרסום אשר משתמש הקצה מבצע באתר או באמצעותו, יהא משתמש הקצה, כמי שנתן לעמותה רישיון בלתי הדיר, לא בלעדי, לא מוגבל בזמן וללא תמורה, לעשות שימוש, לשכפל, להעתיק, לשנות, לפרסם, לערוך, לתרגם, להפיץ, לבצע ולהציג את הפרסום לבד או יחד עם יצירות אחרות בכל צורה, מדיה או טכנולוגיה הידועות כיום או שיהיו בעתיד, ללא מגבלות טריטוריה או זמן וכן לתת רישיונות משנה לגבי זכויות אלו.

שונות

23 זכותה של העמותה לקבל סעד ו/או תרופה על פי תנאי הסכם זה לא תגרע מכל זכות, סעד ו/או תרופה אחרים של העמותה המגיעים לה על פי כל דין.

 • מסמך זה אינו חוזה לטובת צד שלישי והוא לא מקנה כל זכות לצד שלישי כלשהו.
 • כל ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה הניתנים על ידי העמותה לא יחשבו כויתור על זכויותיה על פי מסמך זה ו/או על פי כל דין, ולא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר, ולא יפגעו בזכותה של העמותה לממש את זכויותיה בכל עת, ולא תשמע כל טענה בדבר ויתור או השהייה.
 • הדין החל על הפעולות באתר ועל תנאי שימוש אלה, הוא הדין הישראלי בלבד. הסמכות הייחודית והבלעדית לדון בכל תביעה ו/או בקשה העשויה להיות מוגשת בקשר להסכם זה נתונה לבית משפט בתל אביב המוסמך לפי העניין.
 • אי תקפות של אחד או יותר מתנאי מסמך זה לא תשפיע על תקפות מסמך זה בכללותו. תנאי שאינו תקף או שלא ניתן לאכוף יוחלף בתנאי תקף אשר יהיה קרוב ביותר לתנאי המקורי שאותו הוא מחליף, עד כמה שניתן על פי החוק.